Allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SYNKZONE, TJÄNSTER FÖR FILSYNKRONISERING OCH LAGRING  2019-01-01

1. ALLMÄNT

Detta avtal upprättas mellan Synkzone AB (org nr: 556760-3583), härefter kallad Synkzone, och kund. Detta avtal gäller av Synkzones tillhandahållna programvara samt tjänster för synkronisering och lagring. Detta avtal kompletterar det kommersiella avtal som tecknats mellan Synkzone och kund. Vidare så omfattas all programvara av programvarulicens.  Programvara och tjänster får nyttjas enligt dessa avtal så länge som samtliga avtal löper. Programvara och tjänster får inte användas då något avtal upphört att gälla. Genom att använda programvaran anses kund acceptera avtalen och är skyldig att följa dessa samt tillhörande licensvillkor. Om kund använder tjänsten på uppdrag av annan juridisk part är kund skyldig att ingå detta avtal med Synkzone å annan parts vägnar eller om sådan part redan är bunden via detta avtal att följa detta. Om kund är förhindrad att ingå sådana avtal, oavsett av skäl, så må kund inte ingå detta avtal o således inte använda tjänsten.

Tjänsten samt dess programvaror får under inga villkor användas om inte kund accepterat dessa villkor.

2. AVGIFTER

Avgifter utgår enligt vid var tid gällande prislista för de avtalade tjänsterna, om det kommersiella avtalet inte säger något annat, och skall erläggas i förskott för aktuell period. Avgiftsändringar tillämpas från närmast följande avtalsperiod. Vid avgiftshöjning har Kund rätt att skriftligen, senast inom en månad, säga upp avtalet. Om Kund inte kan utnyttja beställd tjänst på grund av omständigheter som kan hänföras till Kund eller omständigheter utanför Synkzones kontroll, skall detta inte befria honom från skyldighet att erlägga tillämpliga avgifter.

Vid försenad betalning äger Synkzone rätt att debitera dröjsmålsränta med 1 % per månad, samt i förekommande fall inkassoavgift. Om Kunden helt eller delvis dröjer med betalning, efter på påminnelsen angiven tid, äger Synkzone rätt att med omedelbar verkan stänga tjänsten tills full betalning skett. Synkzone äger också rätten att om betalning inte sker, att påbörja radering av kundens data. Påminnelser debiteras med 60 kr/påminnelse. Faktureringsavgift debiteras enl. gällande prislista.

Eventuella extra tjänster som beställts och inte uttryckligen reglerats av annat kommersiellt avtal, debiteras enligt Synkzone vid var tid gällande prislista eller enligt särskilt överenskommet i det kommersiella avtalet.

3. AVTALSPERIOD

Avtalsperioden är, om inte annat avtalats, tolv månader. Avtalet förlängs automatiskt varje år. Uppsägning kan ske från samma mailadress som är registrerad för kontot, eller vara skriftlig och ha inkommit senast en månad före avtalsperiodens utgång.

4. KUNDENS ANSVAR

Kund ansvarar för innehåll som lagras i tjänsten samt eventuellt exponeras och delas, internt inom kund, till annan part samt publikt. Detta ansvar innefattar att tillse att vid var tid gällande lagstiftning i Sverige samt i de länder klienten används följs. Kunden bör vara särskilt förtrogen avseende lagstiftning som rör: Dataskyddsförordningen (GDPR), immaterialrättsliga spörsmål, hatbrott, företagshemligheter, känslig eller sekretess belagd information (exempelvis sådan som rör rikets säkerhet), annan brottslig fildelning eller uppmuntran därtill. I vissa länder kan det även finnas restriktioner som begränsar export eller användning utav av programvara med stark kryptering.

Kund ansvarar för att annan som getts möjlighet att utnyttja tjänsten följer dessa villkor. Det är kunds ansvar att se till att personer/samarbetspartners/organisationer som getts möjlighet att utnyttja tjänsten är införstådda med samt bundna av detta avtal och tillhörande licensvillkor samt övriga kommersiella avtal.

Kund är ansvarig för eventuella nödvändiga tillstånd som finns för att sprida, ta emot eller lagra information. Det åligger Kund att tillse att samtliga avtal och lagar följs.

5. KONTON

Konton kopplade till tjänsten administreras av kunden själv. Konton är personliga och det är kundens ansvar att varje konto som skapas alltid kan associeras till en person. Synkzone har ingen möjlighet att komma åt data eller användarkonton. Alla konton skyddas av lösenord, det är kundens ansvar att förvara och behandla dessa på sådant sätt att obehöriga ej kan ta del av dessa eller i övrigt obehörigen komma att utnyttja tjänsten.

Kunden kan återställa/förändra lösenord för användarkonton. Men det är av största vikt att kunden iakttar extra hög disciplin på administratörskontot. Uppgifter om administratörskontot måste skyddas av kunden så att det inte finns någon risk att lösenord förloras. Kund måste se till att alla lösenord är konstruerade för att ge tillräckligt skydd för den information som lagras på kundens konto.

6. SYNKZONES ANSVAR

Synkzone eftersträvar att driva en tjänst med hög kvalitet och nöjda kunder. För att uppnå detta måste Synkzone ibland utföra underhåll eller förändringar av tjänsten. Synkzone har rätt att vidta åtgärder som påverkar tjänstens funktion om de är påkallade av tekniska, underhållsmässiga eller driftmässiga skäl. Sådana arbeten skall alltid utföras skyndsamt och på ett sådant sätt att störningarna minimeras. Ersättning utgår inte i något fall för indirekt skada t.ex. förlorad intäkt, minskad produktion eller omsättning i rörelse, hinder att uppfylla förpliktelser mot tredje man eller utebliven nytta av avtalet. Om Synkzone tydligt brister i sina åtaganden har kunden rätt att säga upp avtalet i förtid.

Synkzone lämnar ingen garanti av tjänster eller programvaror svarar mot Kundens behov eller att de kan användas utan störningar eller fel.

Synkzone äger rätt att i samband med felanmälan eller supportärenden rörande tjänsten samla in information om Kundens dator, hårdvara, operativsystem, program mm samt rätt att inhämta sådana andra nödvändiga uppgifter som kan vara erforderliga för att hantera felanmälan eller supportärendet. Kunden godkänner härmed att Synkzone får samla in information enligt ovan. Synkzone äger ej rätt att nyttja information rörande Kunden som samlats in enligt ovan i annat syfte än hantering av felanmälan eller supportärende. Synkzone åtar sig att behandla sådan insamlad information konfidentiellt.

7. FÖRÄNDRING AV TJÄNST

Synkzone förbehåller sig rätten att vidtaga förändringar av tjänsten avseende struktur, omfattning samt funktion. Det åligger Synkzone att, med minst en månads varsel, informera Kunden om förändring som väsentligt påverkar en avtalad tjänst, om denna kan anses vara till nackdel för Kunden. Om ändringen enligt ovan är till väsentlig nackdel för kunden, har han rätt att under avtalsperiod skriftligen säga upp avtalet med verkan från det att ändringen inträffade.

Synkzone äger även rätten förbättra tjänsten genom att uppdatera programvaran. Nya versioner av programvaran levereras under ingångna licensvillkor om inte annat anges.

8. OTILLBÖRLIG ANVÄNDNING

Kund får inte använda tjänsten på ett skadligt sätt eller med syfte att skada tjänsten eller vålla oangelägenhet mot Synkzone, eller någon annan part. Inte på något vis får kund försöka skada tjänsten genom medveten överbelastning eller liknande eller på annat sätt försöka nyttja tjänsten på ett uppenbart felaktigt sätt.

Kund äger inte rättigheten att vidare sälja, hyra ut, låna ut, överföra eller återdistribuera tjänsten i någon form.

Kund får inte försöka komma åt Synkzones tjänster och resurser annat än genom normal användning av de gränsytor som tillhandahålls (ex klient, webbsidor, appar eller liknande).

Under inga omständigheter får kund antingen direkt själv, eller via annan part försöka förändra klienten, bakåtkompilera, extrahera, analysera och/eller nyttja interna protokoll, på något sätt komma åt källkod/protokoll/överförd data, bibliotek, ompaketera eller använda som bibliotek eller resurs i annat projekt. Kund äger inte rätt att i något fall söka obehörig åtkomst till några av Synkzones resurser eller information.

Synkzone skall inte hållas skadeståndsskyldig för de fall obehörig gör intrång i Kunds eller Synkzones datorresurser och skaffar tillgång till, förstör eller förvanskar information.

Kund får inte använda tjänsten på något sätt som kan leda till person eller egendomsskada ifall den inte fungerar, såsom ex driften av kärnkraftverk, kritiska realtidssystem, larmsystem, medicintekniska system, vapensystem, transportsystem eller liknande.

Kund får inte försöka skaffa sig tillgång till andra kunders konton eller på något sätt försöka skaffa fram information om andra konton, filer, eller användning av systemet.

Kund får inte använda tjänsten för att i omfattande skala sprida innehåll (ex distribuera innehåll för webbsidor, distribuera video eller liknande).

Kund får inte använda tjänsten för att begå upphovsrättsbrott, terror, hets mot folkgrupp, förtal, uppvigling, olaga våldsskildring, hatbrott, barnpornografi, brottslig verksamhet eller andra extrema eller oacceptabla handlingar.

Det är Synkzone som bestämmer om en kund använder systemet på ett felaktigt vis. Vid otillbörlig användning har Synkzone rätt att med omedelbar verkan stänga av tjänst och säga upp avtalet.

9. HÄVNINGSGRUNDER

Utöver vad som ovan stadgas om otillbörlig användning av nät äger Synkzone rätt att skriftligen säga upp avtalet till omedelbart upphörande när Kund gör sig skyldig till väsentligt kontraktsbrott eller utnyttjat tjänsten till olaglig verksamhet och han ej vidtagit rättelse efter det att han erhöll anmaning härom från Synkzone. Synkzone har även rätt att med omedelbar verkan häva avtalet om Kund inställt betalningarna, inlett ackordsförhandlingar, trätt i likvidation, gått i konkurs eller visar andra klara tecken på obestånd eller med hjälp av tjänsten begått brott.

10. AVTALETS UPPHÖRANDE

Om avtal upphör att gälla upphör också all rätt för kunden att använda tjänsten. Erlagd periodisk avgift återbetalas till den del som avser tiden efter avtalets upphörande, om återstående tid överstiger tre (3) månader. Ingen återbetalning sker i de fall då grunden för avtalets upphörande kan hänföras till Kunds kontraktsbrott. Då avtalet upphört att gälla äger Synkzone rätten att radera kundens data som finns tillgänglig på av Synkzone tillhandahållna tjänster och servrar. Ifall Synkzone tillhandahåller hårdvara som du som kund använder i egna lokaler skall sådan omedelbart skickas tillbaka till Synkzone. Sådan hårdvara som ej returneras kan komma att debiteras för separat.

11. FORCE MAJEURE

Part skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständighet skall bl.a. anses arbetskonflikt, blixtnedslag, eldsvåda, vattenskada, terrorbrott, krig, cyberattack, myndigheters ingripande i serverhall, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, fel i annan operatörs nät, allmän knapphet på transporter, varor eller energi eller annan liknande omständighet.

12. ÖVERLÅTELSE

Avtalet och med därtill hörande tjänster får endast överlåtas till annan efter skriftligt samtycke från Synkzone.

13. RÄTTIGHETER

Rättigheterna att använda programvara som tillhandahålls regleras av tillhörande programvarulicens. För att använda programvaran måste användaren samt kunden acceptera licensvillkoren och detta avtal. Då avtalet upphör att gälla upphör rätten att använda programvaran, och den måste omedelbart avinstalleras.

14. SKADESTÅNDSANSPRÅK FRÅN TREDJE PART

I den utsträckning som lagen tillåter, kommer Kund att försvara Synkzone mot alla kostnader, förluster, skador, eller annat ansvar som härrör från tredje parts krav eller anspråk som härrör från något innehåll som tillhandahålls av Kund, eller Kunds användning av Tjänsten i strid med avtalets villkor, gällande lag eller annans rätt. Kund svarar även gentemot Synkzone för andra som genom Kund nyttjar Tjänsten. Synkzone kommer att i rimlig utsträckning uppmärksamma Kund när sådana krav eller anspråk från tredje part gör sig gällande gentemot Kund.

15. SEKRETESS

Synkzones produkter bygger på att du som kund bestämmer vem som skall ha tillgång till dina filer både fysiskt (plats) samt vem som skall kunna läsa innehållet i klartext. Synkzone kan se antalet filer, filstorlekar, namn på zoner och namn på användare. All sådan information kommer att behandlas med sekretess.

Ibland kan du som kund, om du önskar detta, få tillgång till nya funktioner för prov och utvärdering. All sådan utprovning och resultaten av den skall betraktas som sekretessbelagt och får inte delges annan part än Synkzone.

16. ÄNDRING AV VILLKOR

Dessa allmänna villkor gäller tills vidare om inte annat har avtalats. Villkorsändring skall aviseras minst en månad i förväg. Om ändring enligt ovan är till väsentlig nackdel för Kunden, har denne rätt att under innevarande avtalsperiod skriftligen säga upp tjänsten med verkan från ändringens ikraftträdande.

17. SKILJEDOMSKLAUSUL

Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC).

Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän.

Svensk lag ska tillämpas på tvisten. Språket för förfarandet ska vara svenska.